| by david | No comments

כתיבת מאמרים אקדמיים – המדריך המלא

כל סטודנט וסטודנטית בישראל מכירים כבר את הצורך בהכנת מאמרים אקדמיים או קריאה של כאלה. מאמרים אלו חשובים מאוד בתוכנית הלימודים לתואר אקדמי ולעתים רבות הסטודנטים ידרשו בכתיבה או סיכום של מאמרים אקדמיים לסיכום שיעור או פרק/נושא מסוים שנלמד. כמו כן בעת כתיבת עבודות אקדמיות, התלמידים ידרשו להכין מאמר ארוך המציג את שאלת המחקר שלהם, […]

Read More